15.08.14
15 notes

 Cái nè mới nè : photo reply

ah, không thấy có trong setting, chắc phải hỏi bạn @virgo-man thôi, vì thấy nó trong post của bạn í.

  1. kobikat reblogged this from virgo-man and added:
    Cảm ơn bạn Virgo man.
  2. sutuhobao said: